Project

Ontwikkeling van een evaluatiekader voor (de productie van) organische meststoffen

Onze westerse Europese economische groei kan gekenschetst worden als een lineaire economie waarbij vaak natuurlijke eindige grondstoffen gedelfd worden voor de productie van voedsel voor mens en (landbouw)dier. De landbouwproductie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van (zoet) water, macronutrienten N, P en K en een gezonde bodem. Ongeveer 80% van al het gewonnen fosfaat gaat naar de landbouw, terwijl er nog voor ruwweg 300 jaar makkelijk winbare fosfaatvoorraden zijn. Voor de productie van minerale stikstofmeststoffen worden grote hoeveelheden fossiele brandstof (in Nederland aardgas) gebruikt. Met de introductie van de Circular Economy Package (dec 2015), en meer recent met de Green Deal (dec 2019; waaronder Circular Economy Action Plan of March 2020 and Farm to fork strategy of May 2020)), zet de EU in op de transitie naar een circulaire economie waarbij (veelal biomassa) reststromen zoals zuiveringsslib, mest, gft en overige reststromen worden hergebruikt, dat wil zeggen, veelal worden aangewend op landbouwgronden.

Er bestaat momenteel geen evaluatiekader om het palet aan organische/biomassa producten dat op de markt gaat komen te beoordelen in termen van landbouwkundige, milieukundige en economische impact.

Juist Wageningen Research is in staat om voor de samenleving (overheid, landbouwers, consument, financiers, en anderen) een dergelijke evaluatie toolbox af te leiden.

In deze studie wordt een methode ontwikkeld en getoetst waarmee de kwaliteit van (verwerkte/gerecyclede) organische bemestingsproducten voor de bodemkwaliteit en de daarmee samenhangende landbouwkundige, milieukundige en economische aspecten inzichtelijke worden gemaakt ten opzichte van regulier gebruikte landbouwproducten (mest, compost, et cetera). Dit evaluatiekaderinstrument zal een handvat bieden aan de rijksoverheid op het gebied van toelating, de landbouwer ten aanzien van productkwaliteit, bemestingswaarde en bodemvruchtbaarheid en de handel/pachters/consument ten aanzien van duurzaam gebruik van onze landbouwgronden en voedselproductie.

Publicaties